Categories
Uncategorized

Secretariat Asst. 03

ഒക്ടോബർ 13നു നടക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് (PSC/Secretariat) പരീക്ഷക്ക് സഹായകരമാകുന്ന മോഡൽ എക്‌സാം ആണിത്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ എക്‌സാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

75 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എക്‌സാം എഴുതിത്തീർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ആശംസകൾ.

Name
Email
1.

To whom can the idea of "Development as freedom" be credited?

1 out of 100
2.

The hydrogen bomb is based on?

2 out of 100
3.

The first stamp of Independent India was released on 21st Nov. 1947. It pictured:

3 out of 100
4.

 If 4 taps can fill a tank in 10 hours. Then how many hours can 6 taps fill the same tank?

4 out of 100
5.

The LCM of two numbers is 2310. Their HCF is 30. If one number is 210 the other is ?

5 out of 100
6.

The circumference of a circle is 6.28cm. What is the area of the circle ?

6 out of 100
7.

The optical phenomenon in the fringe pattern of CD is?

7 out of 100
8.

A candidate secures 42% votes and is defeated by a margin of 368 votes by the other candidate. All the cast votes were valid. Find the total number of cast votes:

8 out of 100
9.

The first National Leader to oppose the salt tax in Indian legislature was?

9 out of 100
10.

Correct the sentence:

10 out of 100
11.

Which district in Kerala has the highest forest area in the basis of ratio?

11 out of 100
12.

Total Number of facial bones?

12 out of 100
13.

The Scientific Name of Neem?

13 out of 100
14.

Which gas not responsible for the green house effect?

14 out of 100
15.

Kisan credit card scheme was Introduced in?

15 out of 100
16.

Who propounded the theory of Ananda?

16 out of 100
17.

Choose the correct sentence?

17 out of 100
18.

താഴെ പറയുന്നവയില്‍ 'പാമ്പ്' എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന പദം ?

18 out of 100
19.

The first coastal police station in Kerala?

19 out of 100
20.

Computers use —— language to process data?

20 out of 100
21.

Find the angle between the hands of a clock when the time is 3.25

21 out of 100
22.

Father of Virology?

22 out of 100
23.

Which region was the seat of the Swadeshi Movement?

23 out of 100
24.

The Medical University of Kerala is at ——-?

24 out of 100
25.

Who started the revolutionary movement called 'Indian House' at London in 1905?

25 out of 100
26.

'മഞ്ജുഷ' എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം?

26 out of 100
27.

Which among the State does not having bicameral System?

27 out of 100
28.

Find 33% of 600?

28 out of 100
29.

The officer —— out five minutes ago

29 out of 100
30.

നിയോജകപ്രകാരത്തിന് ഉദാഹരണം?

30 out of 100
31.

Which soil is suitable for the cultivation of Cotton?

31 out of 100
32.

India wins freedom is a book written by?

32 out of 100
33.

The minimum age limit for becoming a member of Rajyasabha is?

33 out of 100
34.

'Tez' is an e-payment app launched by?

34 out of 100
35.

Which is known as the "authentication" of electronic record?

35 out of 100
36.

A train 300 m long is running with a speed of 54km/hr. In what time will it cross a telephone post?

36 out of 100
37.

Indian Rubber Board Institute is at:

37 out of 100
38.

HCF of any two consecutive even numbers is ?

38 out of 100
39.

The most harmful metal to the human being is?

39 out of 100
40.

According to the 42nd Amendment, two words have been added to the preamble These are:

40 out of 100
41.

Deficiency of Vitamin C causes?

41 out of 100
42.

Which is the least corrosive metal?

42 out of 100
43.

Find the 31st term of the AP 23, 47, 71 ——-?

43 out of 100
44.

നീലക്കുറിഞ്ഞി – സമാസമേത്?

44 out of 100
45.

Sabu invested an amount of Rs. 13,900 divided into two different schemes A and B at the simple interest rate of 14% p.a. and 11% p.a. respectively. If the total amount of simple interest earned in 2 years be Rs. 3508, what was the amount invested in Scheme B?

45 out of 100
46.

A process known as —– is used by large retailers to study trends?

46 out of 100
47.

(16)^2+289/17 =

47 out of 100
48.

Which acid known as wonder drug?

48 out of 100
49.

Give the meaning of the phrase 'get at'

49 out of 100
50.

GUI stands for

50 out of 100
51.

Health Insurance Portability and Accountability Act popularly known as HIPAA is a law in?

51 out of 100
52.

One word substitution for: A portable case for holding papers or drawings

52 out of 100
53.

Data, that have been organized or presented in a meaningful fact called?

53 out of 100
54.

What will come in the place of the question mark in the following letter-number series? ZG 15,?, VM 19,TP 21

54 out of 100
55.

The Information Technology Act in India was passed in the year?

55 out of 100
56.

Synonym of 'Magnanimous' is

56 out of 100
57.

The largest country with which India shares its land boundary?

57 out of 100
58.

Which Indian state has two capitals and two High Courts?

58 out of 100
59.

The term of office of the Governor is?

59 out of 100
60.

If in a certain language CHAMPION is coded as HCMAIPNO how can NEGATIVE be coded that code?

60 out of 100
61.

The longest river in Kerala

61 out of 100
62.

Vakkom Maulavi started his newspaper `Swadeshabhimani` in?

62 out of 100
63.

Which is the first State to conduct Arogya Adalat?

63 out of 100
64.

Part XV of the Indian Constitution deals with ?

64 out of 100
65.

What is the compound interest on Rs. 6000 at 5% p.a for 2 years

65 out of 100
66.

The Number of Articles in our Constitution

66 out of 100
67.

The article which deals with the Reservation for SC and ST in State legislative?

67 out of 100
68.

Which of the following publications is not directly related to Vakkom Abdul Khadar Moulavi?

68 out of 100
69.

 ——- the suspected causes for earthquakes is the construction of dams.

69 out of 100
70.

Three men can complete a work in 6 days. Two days after they started the work, three more men joined them. How many days will they take to complete the remaining work?

70 out of 100
71.

Which state recently launched the mission 'Green Mahanadi;?

71 out of 100
72.

The white mutiny was a rebellion in the British Indian Army. It broke out during the viceroyship of ———-?

72 out of 100
73.

The Viceroy who started public service Commission in India?

73 out of 100
74.

KORT: PJWO: FINR: ——-

74 out of 100
75.

താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില്‍ ശരിയായ വാക്യമേത്?

75 out of 100
76.

Computer-related offenses are dealt with under —-

76 out of 100
77.

It is natural ——– man to make mistakes

77 out of 100
78.

The height of the peak Mt. Everest is:

78 out of 100
79.

The visitor was given a warm welcome on his ——

79 out of 100
80.

Which country other than India has lotus as its national flower?

80 out of 100
81.

If 3241= 64,5124=58, 1833=89 what is 3116=–?

81 out of 100
82.

Midhun walks 3 km towards the south and then he turns right and moves 3 km further. He then turns right and walks 7km. How far is he from the starting point?

82 out of 100
83.

The components that process data are located in the?

83 out of 100
84.

Name the Malayalee political leader whose statue is installed in Indian parliament?

84 out of 100
85.

'കുഞ്ഞേനച്ചന്‍' ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?

85 out of 100
86.

ആഗമസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്?

86 out of 100
87.

"One who opens a school closes a hundred prisons". Who made this comment?

87 out of 100
88.

The Emergency can be proclaimed by ?

88 out of 100
89.

The term 'bullseye'` is related to

89 out of 100
90.

Most chemically active element?

90 out of 100
91.

 While selling a watch for Rs. 144, a man loses 10%. At what price should he sell it in order to get a gain of 15%?

91 out of 100
92.

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില്‍ 'കാകു' എന്ന ചിഹ്നമേത്?

92 out of 100
93.

 —– birds seen in the cage were killed by a cat

93 out of 100
94.

Which is the fastest supercomputer in the World?

94 out of 100
95.

 'സിനിക്' ആരുടെ തൂലികാനാമം?

95 out of 100
96.

ശൈലിയുടെ അര്‍ത്ഥമെഴുതുക – 'ഇല്ലത്തെ പൂച്ച'

96 out of 100
97.

Pookkodu lake situated in which district?

97 out of 100
98.

If one-fourth of two fifth of a number is 36. What is the number?

98 out of 100
99.

Who compared the Dandi March to Napoleon's March to Paris on his return from Elba?

99 out of 100
100.

In Faizabad, the revolt of 1857 was led by?

100 out of 100