Categories
Uncategorized

Secretariat Asst. 02

ഒക്ടോബർ 13നു നടക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് (PSC/Secretariat) പരീക്ഷക്ക് സഹായകരമാകുന്ന മോഡൽ എക്‌സാം ആണിത്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ എക്‌സാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

75 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എക്‌സാം എഴുതിത്തീർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ആശംസകൾ.

Name
Email
1.

What is the Full form of HTML

1 out of 100
2.

Sujesh invested 120000 in a shop and Danesh joined him after 4 months by investing 70000. If the net profit after 1 year be 133000. Danesh`s share in the profit is.

2 out of 100
3.

Which one of the following determines that the Indian Constitution is federal?

3 out of 100
4.

Who among the following is not a member of the National Development Council?

4 out of 100
5.

Land of Thousand Lakes

5 out of 100
6.

കോവിലന്‍ എന്ന തൂലികാനാമ ത്തിനുടമ?

6 out of 100
7.

When light passes an obstacle, it spreads out into the geometrical shadow of the obstacle due to.

7 out of 100
8.

In a row of girls, Neethu is 15th from the left & Vidhu is 23th from the right. If they interchange their positions, then Neethu becomes 18th from the left. Then what position will Vidhu be from the right?

8 out of 100
9.

Who invented WWW?

9 out of 100
10.

Which river is originated from Siachen glacier?

10 out of 100
11.

The concept of welfare State is included in which part of the Indian Constitution?

11 out of 100
12.

At what angle the hands of a clock area inclined at 15 minutes past 5?

12 out of 100
13.

Which glass is used to make the body of helmets and boats.

13 out of 100
14.

25 litres of salt solution contains 6% salt. How many litres of water must be added so as to get a resultant solution containing 5% salt?

14 out of 100
15.

ശരിയായപദം തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക.

15 out of 100
16.

The process of loading the operating system in the memory when a computer is switched on.

16 out of 100
17.

വ്യാകരണപരമായി വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന പദമേത്?

17 out of 100
18.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളില്‍ കൃത്തിന് ഉദാഹരണം

18 out of 100
19.

Which is Epsom salt

19 out of 100
20.

The ball-shaped allotrope of carbon

20 out of 100
21.

Who was the leader of the revolt of 1857 held at Lucknow

21 out of 100
22.

Which is the 2nd highest Rank in Navy

22 out of 100
23.

Power of the judiciary to declare a law invalid on the constitutional ground is called :

23 out of 100
24.

Which river of Kerala is Known as `yellow river`?

24 out of 100
25.

Who certifies a bill as a money bill when it goes to other house for president in assent?

25 out of 100
26.

Total number of days from 5th January 2015 to 20th March 2015

26 out of 100
27.

Under whose advice the President of India declares Emerging under Article 352?

27 out of 100
28.

In which Congress session passed the resolution to boycott the Simon Commission in 1927.

28 out of 100
29.

The ratio of the length and breadth of a rectangular plot is 6:5 respectively. If the breadth of the plot is 34 meters less than the length, what is the area of the plot?

29 out of 100
30.

Too many cooks spoil the —–

30 out of 100
31.

The 2ndmost abundant Compound in sea water.

31 out of 100
32.

The PanchayatiRaj system was given constitutional status by the

32 out of 100
33.

കര്‍മ്മധാരയ സമാസം അല്ലാത്ത പദമേത്?

33 out of 100
34.

The priest told the devotee the temple bells is rung at regular intervals of 45 min. The last bell was rung 5 min. ago. The next bell is due to be rung at 7.45 AM. At what time did the priest give this information to the devotee?

34 out of 100
35.

താഴെപ്പറയുന്ന വാക്കുകളില്‍ ആദേശസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത്?

35 out of 100
36.

The term "energy" was first coined by

36 out of 100
37.

What should come next in the following letter series? b b c b c d b c d e b c d e f b c d e f g b c d e f g

37 out of 100
38.

In an election between two candidates, one who got 35% of the votes lost the election by 720 votes. Then total votes polled in the election was

38 out of 100
39.

It Act came into force on

39 out of 100
40.

Ayyankali was died on

40 out of 100
41.

The ratio of ages of Veena & Vani is 3:5. the difference in their ages is 12 years, then the age of Veena is

41 out of 100
42.

Which Parliamentary Committee in India is normally chaired by a prominent member of the opposition?

42 out of 100
43.

The scientist who proposed that the earth behaves as a huge magnet

43 out of 100
44.

The first English writer to win Nobel Prize for Literature.

44 out of 100
45.

Which Malayalam film won state award in 2017

45 out of 100
46.

Which Mushika vamsa king is also known as "Rajadharman"

46 out of 100
47.

23.999 X 9.004 X 16.997= ?

47 out of 100
48.

Correctly spelled word

48 out of 100
49.

Which one is an application used for database purposes?

49 out of 100
50.

The only floating National Park in the world Kkeibul Lamjao is situated at

50 out of 100
51.

Only —— teachers attended the meeting

51 out of 100
52.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില്‍ ആദേശസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം

52 out of 100
53.

Which is the rainwater harvesting project of the govt. of Kerala?

53 out of 100
54.

 Young one of zebra is ——–

54 out of 100
55.

The difference between 72% and 54% of a number is 432. What is 55% of that number?

55 out of 100
56.

This is Hareesh —– I met in the USA

56 out of 100
57.

The first mechanical calculating machine.

57 out of 100
58.

The scientific name of Common cold.

58 out of 100
59.

Plural form of "poetry"

59 out of 100
60.

There isn`t ——- in the bottle

60 out of 100
61.

The operating system in which assembly language was first – used

61 out of 100
62.

Malabar Economic Union was founded by.

62 out of 100
63.

Barren Island was exploded for the first time in

63 out of 100
64.

Which is the first Tobacco-free district in India

64 out of 100
65.

In a certain code, MEDICINE is written as EOJDJEFM. Then how COMPUTER is written in the same code?

65 out of 100
66.

One word for 'that cannot be rubbed out or removed'

66 out of 100
67.

Social network Service which is known as SMS of the Internet.

67 out of 100
68.

Which Travancore ruler Passed Nair regulation Act 1925?

68 out of 100
69.

Which Act laid the foundation of democracy in India

69 out of 100
70.

Which planet is known as will -o-the- wisp?

70 out of 100
71.

Which period is known as Gandhian Era

71 out of 100
72.

The process of unauthorized access to information system is known as

72 out of 100
73.

Which one of the following is the oldest oil refinery in India?

73 out of 100
74.

If the largest three-digit number is subtracted from the smallest five digit number then the balance is.

74 out of 100
75.

The Mouling national park is situated at?

75 out of 100
76.

Which is the odd one?

76 out of 100
77.

International day of peace was observed on

77 out of 100
78.

 The beauty of thousands of minarets —– enchanting

78 out of 100
79.

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയില്‍ സകര്‍മക ക്രിയയല്ലാത്തതേത്?

79 out of 100
80.

'Thonnooramandu Samaram' took place in

80 out of 100
81.

National waterway II connect

81 out of 100
82.

A person who is between eighty and ninety years old

82 out of 100
83.

Which is the largest aircraft carrier of Indian Navy

83 out of 100
84.

Which is the first irrigation project in Wayanad?

84 out of 100
85.

435, 354, 282, 219, 165, ——?

85 out of 100
86.

The Chairman of the Constitution Review Committee

86 out of 100
87.

Who called Cripps mission as a "post-dated cheque on a Crashing bank"

87 out of 100
88.

Black soil which is suited for cotton cultivation is commonly known as

88 out of 100
89.

മുന്‍വിനയെച്ചത്തിനുദാഹരണം ഏത്?

89 out of 100
90.

The average of 17 numbers is 45. The average of first 9 of these numbers is 51 and last 9 of these numbers is 36. What is the ninth number?

90 out of 100
91.

A certain amount earns simple interest of Rs. 1750 after 7 years. Had the interest been 2% more, how much more interest would it have earned?

91 out of 100
92.

Movement in response to touch or shock stimulus.

92 out of 100
93.

Central Sanskrit Institute is situated at

93 out of 100
94.

Which section of It Act deals with punishment for sending an offensive message through electronic means.

94 out of 100
95.

The price of an article is cut by 10%. To restore it to the former price the new price must be increased by?

95 out of 100
96.

The Olympic flag was raised for the first time in

96 out of 100
97.

A man is facing North -West. He turns 900 in the clockwise direction and then another 900 in the same direction. Which direction is he facing now?

97 out of 100
98.

 താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില്‍ കേവലക്രിയ ഏത്?

98 out of 100
99.

Either 8 men or 17 women can paint a building in 33 days. The number of days required to paint three such houses by 12 men and 24 women working at the same rate?

99 out of 100
100.

Which gland is called 3F gland and 4S gland?

100 out of 100