Categories
Uncategorized

Secretariat Asst. 01

ഒക്ടോബർ 13നു നടക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് (PSC/Secretariat) പരീക്ഷക്ക് സഹായകരമാകുന്ന മോഡൽ എക്‌സാം ആണിത്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ എക്‌സാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

75 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എക്‌സാം എഴുതിത്തീർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ആശംസകൾ.

Name
Email
1.

The old name of Nauru is

1 out of 100
2.

The highest 3-digit number divisible by 13 is

2 out of 100
3.

Who has been sworn-in as new President of South Africa?

3 out of 100
4.

`Aadi Bhasha` written by?

4 out of 100
5.

A can do work in 6 days and B can do the same work in 3 days. Then the time taken to finish the work, when they work together is

5 out of 100
6.

Judicial Review Power of the Supreme Court relates to:

6 out of 100
7.

If a:b=6:7 and b:c=3:5 then a:c is

7 out of 100
8.

A Computer program that used to convert an assembly language to machine language to?

8 out of 100
9.

The world’s first gender literature fest will be held in which country?

9 out of 100
10.

20,18,22,20,24,22,26, —-

10 out of 100
11.

The difference between the compound interest and simple interest in a certain sum at 10%per annum for two years is Rs.50.Find the sum

11 out of 100
12.

You go North. Turn right. Then again and then go to left. In which direction are you now?

12 out of 100
13.

The term ‘Chicago Pile’ refers to

13 out of 100
14.

If KPM represents LON, then RTNJM represents

14 out of 100
15.

Interest on Rs.1000 for 146 days at the rate of 10% per annum:

15 out of 100
16.

താഴെപ്പറയുന്നതില്‍ മലയാറ്റൂര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍റെ കൃതിയല്ലാത്തത്?

16 out of 100
17.

ദിത്വസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്?

17 out of 100
18.

NEFA was the earlier name of a northeastern state. The state is

18 out of 100
19.

‘Poaching’ means:

19 out of 100
20.

The Lendi Project is a joint venture of Maharashtra and

20 out of 100
21.

The constitution of India came into force on

21 out of 100
22.

The longest train running in India is:

22 out of 100
23.

First complete banking district in Kerala?

23 out of 100
24.

The International Airport of Nepal is

24 out of 100
25.

India’s first woman Revenue Secretary is

25 out of 100
26.

The girls' school was opened at Trivandrum in 1859 during the reign of?

26 out of 100
27.

The distance between two towns P and Q is 540 km. Two trains start towards each other from P and Q at 10 am at a speed of 80km/hr. At what time will they meet?

27 out of 100
28.

The Kerala Panchayat Act came into being on

28 out of 100
29.

He is reconciled —– my loss.

29 out of 100
30.

720, 360, ?, 30, 6, 1

30 out of 100
31.

The object in the sentence ‘I must get my shoes mended’ is:

31 out of 100
32.

Who is known as Kerala Subhash Chandra Bose?

32 out of 100
33.

A man can row upstream at 7 km/hr and downstream at a speed of 1 km in 5 minutes. Then the rate of the current is

33 out of 100
34.

Father of Free Software?

34 out of 100
35.

Acid is always kept in a container made up of?

35 out of 100
36.

C, BASIC, COBOL and JAVA are examples of —– languages.

36 out of 100
37.

Which of the following film is based on the first war of Indian Independence?

37 out of 100
38.

The book 'Swapna Vasavadutta' is a famous work of

38 out of 100
39.

—— is named set of characters that have the same characteristics

39 out of 100
40.

Lonar Lake is located in the State of?

40 out of 100
41.

The country which will host the Commonwealth Games 2022?

41 out of 100
42.

The alloy of copper and tin is called?

42 out of 100
43.

Publication of Kerala Folklore Academy?

43 out of 100
44.

''വെള്ളം കുടിച്ചു''. ഇതില്‍ വെള്ളം എന്ന പദം ഏത് വിഭക്തിയില്‍?

44 out of 100
45.

World Blood Donor Day is observed on:

45 out of 100
46.

The Instrument used for measuring high temperature?

46 out of 100
47.

1 Mach number is equal to?

47 out of 100
48.

"An App to expedite and streamline passenger grievance redressal" recently launched by Shri Piyush Goyal, Minister of Railways & Coal is _

48 out of 100
49.

He is not a person —– I would trust.

49 out of 100
50.

Blood transfusion process was put forth by

50 out of 100
51.

2018 Australian Open Women`s Winner

51 out of 100
52.

ഊഷരം എന്ന പദത്തിന്‍റെ വിപരീത പദമേത്?

52 out of 100
53.

`Suganda Bhavan` the Head office of Spices Board India is located at?

53 out of 100
54.

Personal computers can be connected together to form a

54 out of 100
55.

Who won Canadian grand Prix 2018 ?

55 out of 100
56.

The first Indian Internet film is

56 out of 100
57.

Which of the following can replace x in 4/x = x/100 ?

57 out of 100
58.

Which of the following is the most polluted river in India in terms of Bio-chemical Oxygen Demand (BOD)?

58 out of 100
59.

The ratio of ages of A and B is 5:6. Eight years hence their ages will be in the ratio 7:8. Then the ratio of their ages 4 years ago will be

59 out of 100
60.

A man was 32 years of age when he had his first son. His wife was 35 years of age when his son attained the age of 7years. The difference between their age is:

60 out of 100
61.

ശരത്+ചന്ദ്രന്‍ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴുള്ള രൂപം

61 out of 100
62.

A little progress has been achieved ——?

62 out of 100
63.

What is the theme of International Conference on Information and Communication Technology (ICT) 2018 ?

63 out of 100
64.

Choose the odd one

64 out of 100
65.

The —– of software contains lists of commands and options.

65 out of 100
66.

Who won Lumiere Award 2018 ?

66 out of 100
67.

India's 1st police museum is situated in _?

67 out of 100
68.

'മലയാളം' എന്ന പദം ശരിയായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ പിരിക്കുന്നത്?

68 out of 100
69.

The average age of 34 students in a class is 14. If the teacher’s age is included, the average becomes 15. What is the age of the teacher

69 out of 100
70.

Cochin State Manual is written by?

70 out of 100
71.

അഞ്ജലി എന്ന ശബ്ദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം?

71 out of 100
72.

ദ്രാവിഡ ഗോത്രങ്ങളില്‍ പെടാത്ത ഭാഷയേത്?

72 out of 100
73.

അസുരവിത്ത് എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ത്ഥം

73 out of 100
74.

In the sentence, ‘India has started producing atomic bombs’ the gerund is :

74 out of 100
75.

The man known as ‘Kalvin of Hindu religion’ is

75 out of 100
76.

The father of Electromagnetic Induction is

76 out of 100
77.

The cost of 12 articles is equal to the selling price of 9 articles. Find the profit percent

77 out of 100
78.

—— rose is —– beautiful flower

78 out of 100
79.

Article 21 A deals with?

79 out of 100
80.

One-third of a number, when increased by 6, is equal to half of the number diminished by 10.Find the number

80 out of 100
81.

The minimum age required to be eligible to contest the Presidential election in India is?

81 out of 100
82.

Southernmost Assembly Constituency in Kerala?

82 out of 100
83.

“Aditya” India’s first-ever solar-powered boat has been launched in which state?

83 out of 100
84.

`Mokshapradeepam` is the book written by ?

84 out of 100
85.

Where is the headquarters of the think-tank Atlantic Council (AC)?

85 out of 100
86.

India's 1st soil museum is at?

86 out of 100
87.

The Country known as Dahomey in the world is

87 out of 100
88.

My mother has wealth, fame, rank and power. This sentence is a ——sentence

88 out of 100
89.

Which elements of a Word document can be displayed in colour?

89 out of 100
90.

We set out our journey when the rain stopped. The principal clause in the sentence is :

90 out of 100
91.

The population of a town has increased from 122725 to 132541. The percent increase in population is

91 out of 100
92.

The type of Computer mainly used for specialised tasks?

92 out of 100
93.

I never buy detective stories. In this sentence the adverb is —–

93 out of 100
94.

Dharmadam Island is located at?

94 out of 100
95.

Which is not an example of Impact printers?

95 out of 100
96.

Xavier Rutsa is fame for

96 out of 100
97.

The data network designed for a town or city?

97 out of 100
98.

The Emergency can be proclaimed by ?

98 out of 100
99.

EMF of Lithium-ion battery?

99 out of 100
100.

The number of seats reserved for Union Territories in Lok Sabha?

100 out of 100