Categories
English Topics

ഇംഗ്ലീഷ് 01

മത്സരപ്പരീക്ഷകൾ ഏതുമായിക്കോട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് അതിലെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകം ആയിരിക്കും. പൊതുവെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വലയ്ക്കാതെ, അൽപ്പം പരിശ്രമിച്ചാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതാവുന്ന രീതിയിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് PSC പരീക്ഷകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് LDC പരീക്ഷകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത്.

ഇരുപതു മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളത്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ PSC പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് ആണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും സാധിക്കും.

കഴിഞ്ഞ LDC പരീക്ഷകളെ വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പൊതുവായ ഒരു ഘടന ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ആ ഘടനയിൽ തന്നെയുള്ള സിലബസ് ആണ് ഇവിടെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1) ആർട്ടിക്കിൾസ് (Articles) (ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പ്)

A, An, The എന്നിവയാണ് Articles. നാമത്തിന് മുൻപിലാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

A, An

മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിലെ (Consonant sounds) ശബ്ദത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുൻപിൽ “A” ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉദാ: A Car, A Glass

സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ (Vowel Sounds) തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുൻപിൽ ‘An’ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉദാ: An Elephant, An Arrangement

“h” silent ആയി വരുന്നിടത്ത് ‘An’ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉദാ: An hour, An honourable man

Vowel Sound ഇൽ ആരംഭിക്കുമ്പോളും വായിക്കുമ്പോൾ Consonant sound ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ‘A’ വരുന്നു.

ഉദാ: A European, A unit (ഇവിടെയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ‘യൂ’ എന്ന വ്യഞ്ജനം ആണ് വരുന്നത്.

A one rupee coin (‘വ’ എന്ന വ്യഞ്ജനം ആണ് വായിക്കുന്നത്)

മറിച്ച് Vowel Sound ഇൽ തുടങ്ങുന്ന abbreviations ന് മുൻപിലും ‘an’ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉദാ: An MBA student, an X-ray, an MA (ഇവയെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം “എ” എന്ന സ്വരാക്ഷരം ആണ് വരുന്നത്)

The

ഒരു നിശ്ചിത വ്യക്തിയെയോ വസ്തുവിനെയോ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ അതുല്യമായ വസ്തുക്കൾക്ക് മുൻപിൽ “The” ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉദാ: The Sun, the heavens, the gods (എന്നാൽ god, heaven തുടങ്ങിയവ ഏക വചനമായി വരുമ്പോൾ the ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല)

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ദിനപത്രങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ

ഉദാ: the Quran, the encyclopaedia, the Indian Express

ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻറെ പേരോടുകൂടിയ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ‘the’ ആവശ്യമില്ല

ഉദാ: Homer’s Iliad

“The” ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Rivers, Canals, Seas, Oceans, etc (Eg: The Pacific, The Arabian Sea, The Nile)

Mountain range, group of islands (Eg: The Alps, The Andaman and Nicobar islands)

Musical instruments (The Guittar, The Saxophone)

Superlative degrees (He is the best batsman in the world)

Monuments (The Taj Mahal, The Rajghat)

Ordinal numbers (The first, The second)

Official posts (The president, The Secretary)

Scientific discoveries (The Radio was invented by Marconi)

Individual island, Mountain, peak എന്നിവയ്ക്ക് മുൻപിൽ The ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല,

ഉദാ: I will climb Everest

Articles ആവശ്യമില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

Names of persons or Paces (Eg: Raju, Alappuzha)

Countries, Continents, CIties (India, Asia)

സമൂഹമായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവചനരൂപത്തിൽ എഴുതുന്ന രാജ്യനാമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ “the” ചേർക്കണം

ഉദാ: The United States of America, The Netherlands, The Sudan, The People’s republic of China
Languages (English, Spanish)

എന്നാൽ ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ “the” ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

ഉദാ: The English means the people of England
Sports and Hobbies (Eg : We play football)
Breakfast, Lunch, Dinner (I usually have breakfast at 9 am)

എന്നാൽ അവയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഒരു “adjective” വന്നാൽ Article ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഉദാ: I had a good breakfas today
Relations like Mother, Faher, Uncle etc (My Father, My Mother)
School, College, Hospital, CHurch etc (He goes to college regularly)

ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ “The” ചേർക്കേണ്ടതാണ്

ഉദാ: He went to the hospital to meet his friend
He went to the school to attest certificates
Metals (Eg : Iron is a useful metal)

ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ “The” ചേർക്കണം.

ഉദാ : The Iron axe is so sharp to cut the tree.

2) ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ശരിയാണെന്ന് നൂറുശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക.

വലിയ ഗുണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് പോലുള്ള വാക്കുകൾ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

Jewellery, Lieutenant, Matinee, Millennium, Mileage, Magnificent, Mattress, Inflammatory, Forty, Refuse,

Identify the word correctly spelled (LDC Trivandrum 2014)
a) Setement b)Settlemeant c)Settlement d) Settilment

ഉത്തര ം: c)Settlement


(തുടരും)

Source: http://pscclassmuri.blogspot.in/