Categories
General Science Topics

അഷ്ട ഗ്രഹങ്ങൾ

ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ English Name ഉം പഠിക്കണം.

◾നവ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പ്ലൂട്ടോ 2006 Aug 24ന് പുറത്തായി.
◾ഇപ്പോൾ ആകെ 8 ഗ്രഹങ്ങൾ.

☝ആദ്യം, 5 രീതിയിലാണ് ഗ്രഹങ്ങളെ മനസിലാക്കേണ്ടത്;

▶1. അകല ക്രമം. (സൂര്യനുമായി)

“”””””””””””””””””

ബുധൻ(Mercury),ശുക്രൻ(Venus),ഭൂമി(Earth),ചൊവ്വ(Mars),വ്യാഴം(Jupiter),ശനി(Saturn),അരുണൻ(Uranus),വരുണൻ(Neptune)

▶2. വലിപ്പ ക്രമം.

“””””””””””””””””””

വ്യാഴം,ശനി,യുറാനസ്,നെപ്ട്യൂൺ,ഭൂമി,ശുക്രൻ, ചൊവ്വ,ബുധൻ.

▶3. ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ

“””””””””””””””””””””””””””””””

വാതകഭീമന്മാരായ ‘വ്യാഴം,ശനി,യുറാനസ്, നെപ്ട്യൂൺ’ ഈ 4 ഗ്രഹങ്ങളാണ് ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് അറിയപെടുന്നത്.

🔹മുൻLDC ചോദ്യം:

ജോവിയൻ ഗ്രഹം ഏത്?

a)ഭൂമി   b)ശുക്രൻ  c)ചൊവ്വ   d)യുറാനസ്

Ans: D

▶4. അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ(Inner Planets)

“”””””””””””””””””””””””””””

സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തത്. Eg: ബുധൻ,ശുക്രൻ

▶5. ബഹിർഗ്രഹങ്ങൾ(Outer Planets)

“””””””””””””””””””””””””

അകലെയുള്ളവ. Eg: യുറാനസ്, നെപ്ട്യൂൺ

👌പ്രത്യേകതകൾ

1.ബുധൻ (Mercury)

▶ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം. ഉപ ഗ്രഹങ്ങളില്ല.

▶അന്തരീക്ഷം ഇല്ല.

▶പരിക്രമണവേഗത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം(88 Days).

▶ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞവർഷമുള്ള ഗ്രഹം.

▶ഏറ്റവും പലായന പ്രവേഗം കുറഞ്ഞഗ്രഹം.

▶”റോമൻ സന്ദേശദൂതൻ”

▶അച്ച് തണ്ടിന് ചരിവ് കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം.

▶ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ കാന്തികമണ്ഡലം ഉണ്ട്.

▶മറീന,മെസഞ്ചർ പേടകങ്ങൾ.

    2.ശുക്രൻ (Venus)          

▶”Morning Star or Evening Star”

▶ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട. ഉപ ഗ്രഹങ്ങളില്ല.

▶ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം.

▶ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ, തിളക്കമുളള ഗ്രഹം.

▶ഏറ്റവും നീണ്ട ദിനരാത്രങ്ങൾ.

▶സ്വയംഭ്രമണകാലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം.

▶ദിവസത്തിന് വർഷത്തേകാൾ ദൈർഘ്യമുള്ള ഗ്രഹം.

▶”റോമൻ സൗന്ദര്യദേവത”

▶ഹരിത ഗ്രഹ പ്രഭാവം അനുഭവപെടുന്ന ഗ്രഹം.

▶ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള അന്തരീക്ഷമുള്ള ഗ്രഹം.

▶സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ മേഘങ്ങൾ ഉള്ള ഗ്രഹം.

▶കിഴക്ക് സൂര്യാസ്തമനമുള്ള ഏകഗ്രഹം.

▶”ലക്ഷ്മീപ്ലാനം” എന്ന പീഠഭൂമിയുള്ള ഗ്രഹം.

▶ശുക്രനിലെ പ്രദേശങ്ങൾക്ക്, പുരാണങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ പേരാണുള്ളത്.

▶വെനീറ പേടകം.🚀

3.ഭൂമി (Earth)

▶’ടെറ’ എന്ന് ലാറ്റിൻ നാമം.

▶ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം.

▶നീല ഗ്രഹം,ജിയോയിഡ് രൂപം.

▶പ്രായം 460 കോടി വർഷം.

▶പരിക്രമണവേഗത: 29.72 Km/Sec (പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട്)

▶സ്വയംഭ്രമണവേഗത:1680 km/hr

▶പലായന പ്രവേഗം:11.2 Km/Sec.

▶”Van AIIen Belt” എന്നത് ഭൂമിയുടെ കാന്തികവലയവുമായി ബന്ധപെട്ടതാണ്.

4.ചൊവ്വ (Mars)

▶ഫോസിൽ ഗ്രഹം എന്ന് അറിയപെടുന്നു.

▶തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം (കാരണം:Iron Oxide)

▶റോമൻ യുദ്ധദേവൻ.

▶ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ.

▶ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിവസം =”സോൾ”

▶മെറിഡിപ്ലാനം ചൊവ്വയിലാണ്.

▶ധ്രുവ പാളികളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

▶ഉപ ഗ്രഹങ്ങൾ: ഫോബോസ്(Black Moon)

ഡീമോസ്.

▶ചൊവ്വയിലിറങ്ങിയ ആദ്യ വാഹനം: വൈകിങ് 1. തുടർന്ന്: ഓപർച്യൂണിറ്റി.🚀

5.വ്യാഴം (Jupiter)

▶ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം,ഭാരം കൂടിയത്.

▶ “ദ്രവ ഗ്രഹം”.

▶Father of Roman “Gods and Heaven”

▶ഭാരതീയ പുരാണത്തിലെ”ബ്യഹസ്പതി”.

▶വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപെടുന്ന ഗ്രഹം.

▶സ്വയംഭ്രമണവേഗത കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം.

▶ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങൾ.

പലായന പ്രവേഗം കൂടിയ ഗ്രഹം.

▶”Greate Red Spot” എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖല.

▶ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം.

▶ഗലീലിയോപേടകം.

▶വ്യാഴത്തിൽ പതിച്ച വാൽനക്ഷത്രം: ഷൂമാകർ ലെവി.

▶ഉപ ഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം.(67)

▶ഗാനിമീഡ്,അയോ,കാലിസ്റ്റോ, യുറോപ…

🅾ഗാനിമീഡ്⬇

🔹ഏറ്റവും വലുത്, ▶സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ ഗ്രഹം, 🔹അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഉപ ഗ്രഹം.

▶ഇവയെ 1610ൽ ഗലീലി കണ്ടെത്തി.

▶നാസയുടെ ജുണോ പേടകം.🚀

6.ശനി (Saturn)

▶ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം.

▶വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം.

▶വലിപത്തിൽ 2 ആം സ്ഥാനം.

▶”റോമൻകർഷക ദേവൻ”.

▶നഗ്നനേത്രം കൊണ്ട് അകലെ കാണാവുന്ന ഏക ഗ്രഹം.

▶”Great White Spot, ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോം” എന്നീ കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖലകളുള്ള ഗ്രഹം.

▶ഗ്രീക്ക് പുരാണകഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളുള്ള ഉപ ഗ്രഹങ്ങൾ:

▶ടൈറ്റൻ, പ്രൊമിത്യൂസ്, അറ്റ് ലസ്,ഹെലൻ, പൻഡോറ, തേത്തിസ്..

🅾ടൈറ്റൺ⬇

🔹”ഭൂമിയുടെ അപരൻ”,🔹ഭൂമിയെ കൂടാതെ വ്യക്തമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഏകഗോളം.  🔹സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 2 ആമത് ഉപഗ്രഹം.🔹ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് കണ്ടെത്തി.

▶പേടകം: കാസിനി ഹൈജൻസ്.🚀

7.അരുണൻ(Uranus)

▶പച്ചഗ്രഹം., ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം.

▶ടെലസ്‌കോപിലൂടെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ഗ്രഹം,1781ൽ വില്യംഹെർഷൽ കണ്ടെത്തി

▶ധ്രുവ പ്രദേശം സൂര്യന് അഭിമുഖമായ ഗ്രഹം.

▶ഷേക്സ്പിയർ, അലക്സാണ്ടർപോപ് എന്നിവരുടെ കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളുള്ള ഉപ      ഗ്രഹങ്ങൾ⬇

▶ടൈറ്റാനിയം(വലുത്),ബോറോൺ,മിറാൻഡ, കൊർഡീലിയ,എരിയൽ,ഡെസ്ഡിമോണ, ജൂലിയറ്റ്.

▶പേടകം: Voyager-2🚀

  8.വരുണൻ(നെപ്ട്യൂൺ)

▶ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം.

▶ശനിയെ കൂടാതെ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം:

🔹”സ്വാതന്ത്ര്യം,സമത്വം, സാഹോദര്യം”.

▶റോമൻപുരാണത്തിലെ ”കടലിന്റെ ദൈവം”.

▶1846ൽ,ജോഹൻ ഗിലേ,ജോൺ D.ആദംസ് എന്നിവർ കണ്ടെത്തി.

▶ദൈർഘ്യമേറിയ വർഷങ്ങൾ (164 Yrs).

▶ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന ഗ്രഹം.

▶”Great Dark Spot, Eye of Magician” എന്നീ കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖലകൾ.

▶ഏറ്റവും തണുത്ത ഗ്രഹം.( -200º C)

▶റോമൻ ജലദേവതയുടെ പേരുള്ള ഉപ ഗ്രഹങ്ങൾ:

▶ട്രൈറ്റൺ; നീല അന്തരീക്ഷമുള്ള ഉപ ഗ്രഹം.